Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Viva Traducciones 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden van Viva Traducciones hebben voorrang op de van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden. 

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Viva Traducciones zijn vrijblijvend. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Viva Traducciones voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding, ook via email, door de opdrachtgever van de offerte van Viva Traducciones of door schriftelijke bevestiging van Viva Traducciones van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Viva Traducciones mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Viva Traducciones heeft gegeven.

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Viva Traducciones gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Viva Traducciones stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

Viva Traducciones is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. Viva Traducciones zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. Viva Traducciones is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien ze aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Viva Traducciones het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Viva Traducciones zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Termijn en tijdstip van levering

De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Viva Traducciones is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Viva Traducciones is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, elektronische post, e.d. Bij elektronische post wordt de levering van de gegevens geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 6 – Honorarium en betaling binnen 15 dagen

Het honorarium voor vertaalwerk is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor tolkopdrachten wordt het honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Viva Traducciones kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW (18%). Alle facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldatum, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling per aangetekend schrijven, het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12%, met een minimum van 100 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 8% per maand worden aangerekend. Viva Traducciones heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Viva Traducciones het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Viva Traducciones het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door Viva Traducciones aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

Artikel 7 – Klachten

Elke factuur wordt als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na levering schriftelijk de klachten meldt. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van het werk, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardige teksten. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

Viva Traducciones is niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van het werk wanneer dat het gevolg is van ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Viva Traducciones  verbindt er zich evenwel toe dit binnen een redelijke termijn te melden aan de opdrachtgever. Viva Traducciones is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van de laattijdige levering door derden, of wanneer de brontekst of vertaling beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal Viva Traducciones verantwoordelijk zijn voor het verlies door derden van de brontekst of vertaling. Viva Traducciones  is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Viva Traducciones toerekenbare tekortkoming. Daarbij is Viva Traducciones niet aansprakelijk voor die andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade of gederfde winsten. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde (excl. BTW) van de desbetreffende opdracht. Viva Traducciones  is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Viva Traducciones  is evenmin verantwoordelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. Viva Traducciones is verantwoordelijk voor de kwaliteit, NIET de inhoud, van de uitgevoerde vertaling, voor zover die integraal en ongewijzigd gebruikt werd.

Artikel 9 – Ontbinding

Viva Traducciones is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen. Indien Viva Traducciones door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Viva Traducciones geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 – Auteursrechten

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Viva Traducciones het auteursrecht op door Viva Traducciones vervaardigde vertalingen en andere teksten. De opdrachtgever vrijwaart Viva Traducciones tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Voor alle geschillen tussen Viva Traducciones en de opdrachtgever is de rechtbank van de woonplaats van Viva Traducciones bevoegd.  De onderhavige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerd door het Spaans recht.